RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Edice

Přehled našich knižních edic.

1938 - 1953

V edici je celkem 7 knih

Edice 1938 1953 chce přiblížit děje odehrávající se v době prčeský národ pohnuté a zdůraznit, že většina těchto dějů nebyla ohraničena druhou republikou, Protektorátem Čechy a Morava, třerepublikou a nástupem komunistické totality, ale probíhala kontinuálně.

Adolf Kolínský

21. století

V edici je celkem 46 knih

Jak bude vypadat budoucnost za několik let? Bude svět stejný jako dnes, nebo úplně jiný? Dojde ke konci dějin, nebo ke střetu civilizací, nebo prostě dojde pitná voda? K hlavním tématům edice patří politologie, sociologie, ekologie, globalizace, ale bohužel také náboženský, politický a státní terorismus.

What will the future look like in a couple of years? Will the world be the same as today or will it be completely different? Will the history end or civilizations clash or will we simply run out of drinking water? The main focus of this edition is political science, sociology, ecology, globalization and also regrettably religious, political and state terrorism.

Tekuté časy

Atlasy

V edici je celkem 29 knih

Atlas hnízd pěvců ČR

České moderní dějiny

V edici je celkem 1 kniha

Ediční řada České moderní dějiny se zaměřuje na dosud neprobádané aspekty sociálních a kulturních dějin českých zemí od poloviny 19. století do šedesátých let 20. století ve srovnávací středoevropské perspektivě. – Jak vznikal svátkový kalendář první republiky a jak se státní svátky slavily? Jakou roli hrálo násilí v pádu starých a v konstituci nových režimů? Jak bylo diskutováno o manželství, zaměstnání a volném čase v poválečné generaci vysokoškolských studentů? Jak se utvářela sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava, v čem navazovala na předchozí demokratické období a v čem předjímala režimy poválečné?

Marx, Engels, Beatles

Dílo J. A. Komenského

V edici jsou celkem 3 knihy

Dílo Jana Amose Komenského – Johannis Amos Comenii opera omnia vychází od roku 1969, dosud bylo vydáno sedmnáct svazků. Komenského spisy připravují k vydání pracovníci Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filozofického ústavu AV ČR; do roku 1990 editorská příprava probíhala v Pedagogickém ústavu Jana Amose Komenského ČSAV.

Opera omnia 19/I

E-knihy

V edici je celkem 30 knih

Episteme

V edici je celkem 5 knih

Společná edice Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a nakladatelství Academia je zaměřena na vydávání monografií akademických pracovníků Jihočeské univerzity a výstupů z vědeckých projektů, které se na Jihočeské univerzitě řeší. Edice má čtyři řady (Societas, Natura, Theoria a Historia), které byly postaveny tak, aby umožňovaly interdisciplinární průniky. Řada Societas bude tvořena monografiemi z široce pojaté oblasti humanitních věd, Natura bude publikovat zejména výstupy renomovaných jihočeských biologů,Theoria se bude zaměřovat zejména na oblast literární teorie a Historia bude orientována historicky..

Německé divadelní, hudební, pěvecké a umělecké spolky v Olomouci v letech 1918 až 1938

Europa

V edici je celkem 56 knih

V edici Europa vycházejí díla jak filozofická, tak literární nebo politická, která ovlivnila evropské a světové myšlení nejen v době svého vzniku, ale ovlivňují jej dosud. Vycházejí zde díla, ke kterým se budete stále vracet a na která budete nacházet odkazy v dílech moderních myslitelů a literátů.

Philosophical, literary as well as political works which influenced European and world´s way of thinking not only at the time of their formation but continue to influence them even today are part of Europe Edition. You will find yourself reaching back to those works and also come across references of them in works of modern thinkers and writers.

Zánik Západu 2. vydání

Galileo

V edici je celkem 70 knih

Edice Galileo patří k nejobsáhlejším řadám Nakladatelství Academia. Přináší tituly renomovaných českých i zahraničních autorů, pohybujících se svojí tvorbou na pomezí věd přírodních a
společenských: od biologie a klimatologie přes matematiku a fyziku až po filozofii, ekologii a medicínu. Většina knih je zajímavá i čtivým, často netradičním podáním zásadních problémů vědy a společnosti.

Galileo Edition is one of the most extensive series of Academia Publishing. It presents works of renowned Czech as well as foreign authors whose works balance between natural and social science: from biology and climatology across mathematics and physics to philosophy, ecology and medicine. Majority of books is also attractive for their interesting and often unconventional presentation of fundamental problems of science and society.

Milí pokusní králíci

Gerstner

V edici je celkem 12 knih

Edice Gerstner přináší nejnovější práce českých i zahraničních vědců z oboru matematiky, fyziky a techniky. Hlavním kritériem textů vydávaných v edici Gerstner je vysoká odborná úroveň a nový přístup k řešení tématu.

Gerstner Edition introduces the most recent works of Czech as well as foreign scientists from fields of mathematics, physics and engineering. The main criteria for publishing of texts in Gerstner Edition are their high professional quality and novel approach to address a topic.

Fyzika v příkladech II.

Historie

V edici je celkem 92 knih

Řada Historie má široký záběr jako historie sama. Jednotlivé tituly se většinou věnují konkrétním historickým osobnostem nebo událostem, zároveň však hledají souvislosti mezi historií a současností.

History Edition has a broad scope as history itself. Each title mostly focuses on a particular historical person or event, but at the same time searches for a connection between history and the present day.

Střípky z českého Chicaga

Judaica

V edici je celkem 20 knih

V ediční řadě Judaica vycházejí odborné tituly týkající se židovského myšlení od starověku po současnost. Jsou to jednak komentované překlady původních prací – z hebrejštiny, judeo-arabštiny, ale případně i řečtiny, angličtiny nebo francouzštiny, jednak monografie o významných židovských učencích.

Judaica Edition publishes titles focusing on Jewish way of thinking from ancient times until the present day. Those are partly translations of original texts with annotations – from Hebrew, Judeo-Arabic language, but also from Greek, English or French, and partly monographs on outstanding Jewish scholars.

Rozpad židovského života

Krásná literatura

V edici je celkem 51 knih

Zde naleznete kvalitní původní i překladovou beletrii, psanou napříč kontinenty a napříč staletími.

Here you can find fine both original as well as translated fiction, written across continents and across centuries.

Snídaně v poledne

Lingvistika

V edici je celkem 18 knih

Řada Lingvistika poskytuje širšímu i odbornému publiku seznámení se současnými pracemi našich předních jazykovědců, v širokém záběru od fonetiky po sociolingvistiku.

Edition Linguistics presents latest works of our renowned linguists and their broad scope from phonetics to sociolinguistics to non-professional and professional public.

Ty jo, to seš dobrá!

Literární řada

V edici je celkem 46 knih

Proč číst literaturu o literatuře? Svazky edice Literární řada přinášejí nové pohledy na dějiny literatury, na jednotlivá literární díla i na širší souvislosti vzniku autorského díla.

Why should we read literature on literature? Volumes of Literary series Edition offer novel views on literature history, particular literary pieces of work and also on a broader context of development of an authorial work.

Hrůza v české literatuře

Mimo - humanitní vědy

V edici je celkem 158 knih

Nakladatelství Academia vydává část své produkce i mimo edice, knihy o humanitních vědách naleznete zde.

Biografický slovník českých zemí Go-Gz, 20. díl

Mimo - přírodní vědy

V edici je celkem 86 knih

Nakladatelství Academia vydává část své produkce i mimo edice, knihy o přírodních vědách naleznete zde.

Ptáci v českém životě a kultuře

Možné světy

V edici je celkem 8 knih

Teorie možných světů vznikla na poli logiky a filozofie a záhy se etablovala v prostředí literární sémantiky, kde se přetavila do podoby teorie fikčních světů. Jedná se o přístup, který zkoumá pravidla konstrukce na rovině sémiotiky, ale i pragmatiky systémů. Z hlediska tohoto přístupu je například náš svět, který aktuálně žijeme, jen jedním z možných světů. Zkoumání těchto možností je tématem této edice.

The theory of possible worlds was created in fields of logic and philosophy and soon established itself in field of literary semantics where it was transformed into a theory of fiction worlds. It represents an approach which explores rules of construction on a semiotics level as well as systems pragmatics. According to this approach, for example, our world where we currently live is one of possible worlds. Exploration of those possibilities is the topic of the edition.

O fikci nově

Novověk

V edici je celkem 14 knih

Edice Novověk je otevřena problematice kulturních, sociálních, intelektuálních a náboženských dějin od 16. století do přelomu 20. a 21. století. Přináší především práce předních českých historiků.

Modern Period Edition is open to issues of cultural, social, intellectual and religious history from 16th century to the turn of the 20th and 21st century. It presents works of prominent Czech historians.

Za Boha, národ, pořádek

Orient

V edici je celkem 30 knih

Cílem edice Orient je seznamovat čtenáře se vzdálenými kraji, exotickými kuriozitami, ale i seriózními vědeckými pracemi zabývajícími se dějinami, kulturami a jazyky daných oblastí, a to prostřednictvím překladů autentických literárních památek Orientu i fundovaných, nepředpojatých a zasvěcených studií starších i současných badatelů a orientalistů.

The aim of The Orient Edition is to make a reader familiar with distant countries, exotic curiosities, but also with respectable scientific works concerning history, cultures and languages of given regions. This is achieved through translations of authentic literary works of The Orient and also erudite, unprejudiced and knowledgeable studies of previous and current researches and explorers.

Islámský stát

Paměť

V edici je celkem 95 knih

Ediční řada Paměť nabízí memoárově laděné texty nejen významných českých vědců, ale i dalších zajímavých osobností, jejichž osudy dobře charakterizují pohnutou dobu 20. století. V edici vycházejí i životopisné monografie a edice korespondence.

Partnerem edice Paměť je Galerie Kodl.

Memory Edition offers memoirs-like texts of not only renowned Czech scientists but also of other remarkable personalities whose fates reflect unsettled times of 20th century. Biography monographs and editions of correspondence are also published in the edition.

Kodl Galery is a partner of Memory Edition.

Dny mého života

Prameny k dějinám českého literárního dějepisectví

V edici jsou celkem 2 knihy

Tato uzavřená ediční řada představí v pěti až sedmi svazcích českou literární vědu, české literární dějepisectví od devatenáctého století do 60. let století dvacátého. Na vzniku jednotlichých svazků,
které budou vycházet s parametry vědecké edice, se podílejí pracovníci Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Ústavu české literatury a literární vědy FF UK a Katedry české literatury JČU.

This discrete edition presents in five up to seven volumes Czech literary science, Czech literary historiography from 19th century to 1960s. Experts from Institute of Czech Literature AS CR (Ústav
pro českou literaturu AV ČR), Department of Czech Literature and Literary Theory of the Faculty of Philosophy (Ústav české literatury a literární vědy FF UK) and Department of Czech Language and Literature JCU (Katedra české literatury JČU) have been involved in preparation of the volumes which meet criteria of a scientific edition.

Arnošt Vilém Kraus (1859–1943) a počátky české germanobohemistiky

Právo - etika - společnost

V edici jsou celkem 2 knihy

Jak pohlížet na eutanazii? Co to znamená respektovat práva zvířat? Za jakých podmínek má naše jednání dobré důsledky, a kdy naopak špatné? Edice Právo – etika – společnost reflektuje vysoce aktuální problémy dnešní společnosti z perspektivy filozofie, etiky, sociologie a práva.

Kapitoly o právech zvířat

Průhledy

V edici je celkem 18 knih

Edice se snaží přístupnou formou vysvětlit aktuální společenské události a přírodní jevy, ať už to jsou potenciální náboženské konflikty, skleníkové plyny, hrozba virové pandemie nebo sociologické sondy do současné společnosti.

The edition attempts to explain in an approachable way present social affairs and natural phenomenon whether being potential religious conflicts, greenhouse gases, a threat of viral pandemic or sociological probes into modern society.

Krajina a lidé

Průvodce

V edici je celkem 43 knih

Tři králové

První republika

V edici je celkem 7 knih

Edice přibližuje období první Československé republiky detailním pohledem na jednotlivé oblasti společnosti.  Od témat kulturně společenských (např. umělecká avantgarda, církve, divadlo), přes problematiku politických stran, národnostních menšin, armády, přes vývoj vědy (fyzika, medicína), po rozvoj podnikání a technických oborů (letectví, železnice, film).

Text přibližuje témata populárně naučnou formou a je ilustrován řadou archivních, dosud nepublikovaných fotografií.

Rozsah jednotlivých publikací bude zhruba 200 tiskových stran, fotografií v jednom svazku kolem 100. Plánován je minimálně jeden svazek ročně.

Autoři pocházejí jak z různých pracovišť Akademie věd České republiky, tak univerzit a kulturních institucí.

Svým populárně naučným pojetím a atraktivním obrazovým doprovodem je edice určena široké veřejnosti.

Fyzika za první republiky

Psychologie

V edici je celkem 11 knih

V malé řadě psychologie vycházejí rozsahem nevelké monotematické studie z nejrůznějších oborů této široce rozvětvené vědy. Velká řada se zaměřuje spíše na obsáhlejší syntetická díla, učebnice či oborová kompendia doplněná bohatou ilustrační a jinou výbavou.

Non-extensive monothematic studies of various fields of this highly variable science are published in a minor edition of psychology. A major edition focuses more on extensive synthetic pieces of work, textbooks and field compendia accompanied by number of illustrations and other additional
materials.

Učebnice obecné psychologie

Slavnostní přednášky

V edici jsou celkem 3 knihy

Laser: supernástroj člověka 21. století

Spisy Ivana Klímy

V edici je celkem 8 knih

Láska a smetí

Spisy Jakuba Demla

V edici jsou celkem 3 knihy

Moji přátelé a smrt

Spisy Stanislava Komárka

V edici je celkem 9 knih

Opšlstisova nadace

Spisy Vladimíra Macury

V edici jsou celkem 3 knihy

Ten, který bude

Spisy Záviše Kalandry

V edici je celkem 1 kniha

Parmenidova filosofie

Společnost

V edici je celkem 19 knih

V edici Společnost budou vycházet díla renomovaných českých i zahraničních autorů, reagující na změny jak ve společnosti samé, tak na nové myšlenky v širokém oboru lidského myšlení, zvaném prostě společenské vědy. Mezi autory knih z edice Společnost budou filozofové, politologové, právníci, sociologové, psychologové, historici, a když to bude situace vyžadovat, i psychiatři.

"Světový názor"

Strategie AV21

V edici je celkem 15 knih

Publikační edice, kterou vydává nakladatelství Academia, představuje výzkumné programy Strategie AV21. V prosinci 2014 představila Akademie věd České republiky Strategii AV21, jejímž základem je soubor koordinovaných výzkumných programů využívajících mezioborovou a meziinstitucionální součinnost k řešení aktuálních problémů a výzev. Současných 14 výzkumných programů se představuje v publikační edici Strategie AV21. Jednotlivé brožury budou k dispozici zdarma v síti knihkupectví Academia.
Invazivní druhy komárů jako potenciální riziko pro biodiverzitu a přenos nebezpečných nákaz

Studentské práce

V edici je celkem 8 knih

Edice Studentské práce vznikla na základě Studentské soutěže Nakladatelství Academia, která probíhá ve třech kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy. Její náplní jsou vítězné diplomové práce studentů a absolventů vysokých škol sídlících v České republice.

Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami

Šťastné zítřky

V edici je celkem 26 knih

Edice Šťastné zítřky analyzuje prostřednictvím textů, vzniklých jednak během komunistického režimu, jednak po roce 1989 vliv totalitní ideologie na kulturu, vědu a na život celé společnosti. Knihy vycházející v edici Šťastné zítřky zobrazují na první pohled vlídnější, ale o to zrůdnější a nebezpečnější tvář totalitního režimu, totiž tvář režimní každodennosti.

Happy Tomorrows Edition analyzes through texts both written during communistic regime and also after 1989 an influence of totalitarian ideology on culture, science and a life of whole society. Books published in Happy Tomorrows Edition describe at first sight kinder but in fact more monstrous and dangerous face of a totalitarian regime, the face of regime´s everydayness.

Soustružníci lidských duší dotisk

Theatrum neolatinum

V edici jsou celkem 2 knihy

Ediční řada Theatrum neolatinum si klade za cíl zpřístupnit vybrané, tiskem dosud nevydané texty jezuitských školských her. Do budoucna by měla být otevřena i jiným raně novověkým bohemikálním dramatickým textům spjatým se vzdělaneckým prostředím.

Nejmírnější Pallas

Umění

V edici je celkem 34 knih

Řada Umění je platformou různých přístupů k výtvarnému umění, od monografických publikací významných uměleckých osobností až ke knihám soustředícím se na teorii umění a na nové přístupy zkoumání výtvarného umění a jeho smyslu.

Art Edition is a platform of various approaches to visual art, varying from monographs of renowned artists to books focusing on art theory and new approaches in exploring of visual art and its meaning.

Perseus a Medusa

Urbanismus

V edici jsou celkem 2 knihy

Města představují v současném světě nejdůležitější místa rozhodování, produkce i spotřeby, kde se koncentruje nejen většina obyvatelstva, ale zejména pracovních míst, služeb i zábavy. V rámci edice Urbanismus vycházejí knihy zaměřené na poznání života ve městech a jejich širším zázemí. Texty se věnují poznání současných procesů ovlivňujících pozici měst v sídelních sítích i vnitřní prostorové diferenciaci čtvrtí, sousedství a míst v interdisciplinární perspektivě geografie, plánování, sociologie, urbanismu a dalších příbuzných disciplín.

Cities represent in modern world the most important places of decision making, production and consumption, where not only majority of population but mainly jobs, services and entertainment concentrate. Urbanism Edition publishes books with focus on learning about city life and its wider background. The texts engage in learning about current processes with influence on cities position in settlement networks and inner spatial differentiation of quarters, neighborhoods and places in interdisciplinary perspective of geography, planning, sociology, urbanism and other related fields.

Sub Urbs: krajina, sídla a lidé

v. v. i.

V edici jsou celkem 4 knihy

Zaměstnanecké dílo dle autorského zákona ve v. v. i.

Věda kolem nás

V edici je celkem 67 knih

Edice Věda kolem nás je soubor propagačních sešitů sloužících k prezentaci vědy, její historie a aktuálních výsledků středoškolským studentům, učitelům a širší veřejnosti. Jejím cílem je přehledným a srozumitelným způsobem adresáty seznamovat s jednotlivými podobami vědy a výzkumu, ale také s existencí a výzkumem jednotlivých pracovišť Akademie věd. Edici vydává Nakladatelství Academie ve spolupráci s těmi pracovišti, které mají zájem se touto formou představit veřejnosti. Každý svazek proto přinese rovněž přiměřenou informaci o pracovišti, jenž jej vytvořil. Řídícím orgánem edice je její redakční rada ustavená Radou pro popularizaci vědy. Více info: www.vedakolemnas.cz. Všechny výtisky jsou zdarma k sehnání na našich prodejnách a akcích spojených s ústavy AV ČR.

Českoslovenští komunisté a jejich strana

Vizuální studia

V edici je celkem 5 knih

Edice Vizuální studia si klade za cíl upozornit na proměnu společnosti textu ve společnost obrazu a tuto změnu analyzovat. V původním významu jsou vizuální studia univerzitní obor, který propojil přístupy studií kunsthistorických, filmových, mediálních i kulturologických. Ve stejném poli se pohybuje i tato ediční řada s plánem přinášet jak původní studie, tak přehledové texty domácích i zahraničních badatelů.

Visual Studies Edition aims to draw an attention to a transformation of a textual society into a visual society and to analyze such change. In its original meaning visual studies is a university field combining art history, film, mass media and culturological approaches. This edition stays in the very same field with intention to present original studies as well as overview texts of our and also foreign researchers.

Medienwissenschaft

Zoologické klíče

V edici je celkem 5 knih

Základním podmínkou pro studium živé přírody je správná identifikace objektu zájmu. U menší části skupin živočichů, zejména obratlovců, k tomu začasto postačí atlas s popisem druhu a jeho fotografií, u naprosté většiny bezobratlých je však zapotřebí pro určování použít i pro začátečníky srozumitelné, zároveň však vysoce odborně a moderně zpracované klíče. Podstatnou část svazků edice budou tvořit klíče k určování hmyzu, stranou zájmu však nezůstanou ani ostatní skupiny bezobratlých, jakými jsou například stonožky, stejnonožci, mnohonožky, sekáči, štírci.

Correct identification of an object of interest is the main condition for studying nature. For less numerous groups of animals, such as vertebrates, an atlas with specie description and its
photography is often sufficient but for most invertebrates field guides both comprehensible for beginners and at the same time highly professional and modern are necessary for the identification. Substantial part of the edition is comprised of entomology field guides, but other groups of invertebrates such as for example Centipedes, Anilocra, Millipedes, Opilionida, Pseudoscorpiones won´t be neglected either.

Brouci čeledí plavčíkovití a vyklenulcovití

Živá a neživá příroda

V edici je celkem 8 knih

Živá a neživá příroda přináší vědecké i populárně-naučné studie. Na jedné straně se zde setkáte s obory zabývajícími se organismy a vším, co s nimi souvisí, tedy od chemických dějů až po celé ekosystémy, na straně druhé bude předmětem zkoumání planeta Země od nejstarší minulosti až po její zařazení v rámci sluneční soustavy. Zvláštní pozornost bude věnována vztahům mezi organismy a jejich prostředím a vztahům organismů navzájem.

Living and Nonliving Nature Edition presents scientific and also non-fiction studies. On one hand you can find areas of interest concentrating on organisms and every aspect related to them, that is from chemical reactions to whole ecosystems, on the other hand the subject of focus is planet Earth from its oldest history to its position in the solar system. Special attention is paid to relations among organisms and their environments and relations among organisms themselves.

Obrazový průvodce anatomií rostlinSoutěže

Aktuality a kalendář akcí

Cena Josefa Hlávky pro Benediktiny

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší dílo v oblasti společenských věd převzali 26. června Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha za publikaci Benediktini. Gratulujeme!

 

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Tekuté časy
  2. Věda života
  3. Budoucnost státu?
  4. Anthropoid
  5. Dotek Anthropoidu
  6. Tři králové
  7. Ty jo, to seš dobrá!
  8. Ztracené vesnice, opuštění lidé...
  9. Stýskání zažehnáno
  10. Milí pokusní králíci

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus